เกี่ยวกับแผนกวิชา

เปิดการสอน

1.  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

2. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร  (ระบบทวิภาคี)

ประวัติความเป็นมา
     แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  และนักพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนตนจนสำเร็จเรื่อยมาจากรุ่น สู่รุ่น จนถึงปัจจุบันมาแล้วนานกว่า 10 ปี และเราจะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอใกล้เคียง มีนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไว้พัฒนาชุมชนของตนเองตลอดไป