นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 (ปวส.) สายตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส) สายตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส) สาย ม.6

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

20  คน

14  คน

20  คน

4  คน

5  คน

17  คน

7  คน